×

Dernek Karar Örnekleri

İlk Görevlendirme Kararı

Dernek   kurucu   üyeleri   dernek   merkezinde   …/…/2…   tarihinde toplanmış;
Yönetim kurulu başkanlığına ………………………………, Başkan yardımcılığına ………………………………….., Genel sekreterliğe …………………………………, Üyeliklere ………………………….. ve ………………………. seçilerek görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Yetki Belgesi Kararı

Dernek gelirlerinin toplanması için …. (..) yıl sure ile yönetim kurulu üyesi ………………………………… ve ………………………………………… ‘e Dernekler Yönetmeliğinde belirtildiği üzere kişi başına üçer adet yetki belgesi düzenlenmesine, yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanmasına ve birer suretinin mülki idare amirliğine bildirilmesine karar verilmiştir.

Alındı Belgesi Basım Kararı

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılmak üzere … serisinden Sıra  No   :   000000.. -0000…  arası ….. (….) cilt Alındı Belgesinin  matbaada bastırılmasına ve matbaadan almaya sayman üye………………………….’ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Üyelik Kararı

Demeğe üye olmak için yazılı müracaatta bulunan; ……………… , ……………….., …………………… ve …………………’ in üyelik talepleri yönetim kurulumuzca görüşülmüş ve dernek üyeliklerine karar verilmiştir.

Mal veya Malzeme Alım Kararı

Yönetim Kurulu ……………… başkanlığında  ../../20.. tarihinde dernek merkezinde toplanarak dernek merkezinde kullanılmak üzere bir adet çalışma masası ve bilgisayar alınması için piyasa araştırması yapılarak uygun özellik ve fiyata alınmasına ve bu iş için …………….. görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kaşe ve Mühür Kararı

Yönetim Kurulumuz başkanlığında toplanarak derneğimiz iş ve işlemlerinde yazışmalarda,  fatura ve tahsilat işlemlerinde resmi kurumlarla olan işlemler vb.  İşlemlerde kullanmak üzere dernek adına kaşe ve mühür bastırılmasına, bu işlemler için …………. ‘nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bankada Hesap Açma Karar

Yönetim Kurulumuz başkanlığında toplanarak dernek üye aidatlarını bağış ve yardımlar ile diğer finansal işlemler için bankada hesap açılması ve bu işlemler için ………… ‘nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Vergi Numarası Kararı

Yönetim   Kurulumuz başkanlığında   toplanarak   dernek   işlemlerinde kullanılması gerekli olan vergi numarasının çıkartılmasına ve bu işlemler için ……… nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ödeme Kararı

Yönetim Kurulu ……………… başkanlığında  ../../20.. tarihinde dernek merkezinde toplanarak yönetim kurulumuzun ../../20.. Tarih ve …. Sayılı kararlarına istinaden alımı yapılan malzemerin faturası olan ../../20.. tarih ve … nolu …….TL.- tutarındaki miktarın ödenmesine karar verilmiştir.

Şube Açma Kararı

Yönetim   kurulumuz  …/…/20..  tarihinde  toplanarak,  tüzüğümüzde bulunan   hüküm   ve   genel   kuruldan   alınan   yetki   ile……………ilinde/……………….ilçesinde dernek şubesinin açılmasına, bu konu ile ilgili olarak  1-………………… , 2- ………………. , 3-…………..’nin görevlendirilmesine karar vermiştir.

İzne Tabi Kelimelere İlişkin Karar 

…/…/2… tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan genel kurul kararı gereğince derneğimizin isminin baş kısmına 5253 sayılı Dernekler Kanununun 28 inci maddesi gereğince izin alınmak suretiyle…………………….. kelimesinin getirilmesine, gerekli  evraklarının tamamlanarak  ilgili  mülki  idare amirliğine  müracaat edilmesine  karar verilmiştir.

Kasada Kalacak Para Miktarı Kararı

Yönetim Kurulumuz başkanlığında toplanarak dernek kasasında kalacak para
miktarının …………….. TL olması hususunda oy birliği ile karar almıştır.

Federasyon Kararı

Yönetim kurulumuz   …/…/20…   tarihinde  toplanmış,   tüzüğümüzde bulunan hüküm ve genel kuruldan alınan yetki ile kurulmuş/kurulacak olan …………….  isimli federasyona derneğimizin kurucu   /   üye olmasına,   bu   konu   ile   ilgili   olarak 1- ……………,   2-……………, 3- ……………… ‘in kurucu/delege olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.

Temcilcilik Açma Kararı

Yönetim kurulumuz …/…/20…  tarihinde        toplanarak,  ……………… isimli şahıs tarafından  ………… ili/…………… lçesi  ………………. Mahallesi……………………. Sokak  No:…..  da temsilcilik açılması konusunda ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yurt Dışından Yardım Alma Kararı

Yönetim kurulumuz …/…/2…  tarihinde    toplanarak, merkezi ………….. adresinde bulunan …………. isimli   dernek /  kuruluş /  vakıf tan  ……………. ankasına  gönderilen …………  Euro/Dolar/TL’  yi  almak amacıyla    “Yurt Dışından Yardım    Alma Bildirimi”nin hazılanarak ilgili  mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir

Beyanname Kararı

Yönetim kurulumuz ……………başkanlığında toplanarak 20….. yılına ait dernek beyanname formunda verilen tablolar ve yapılan açıklamalar tarafımızdan incelenmiş olup, bilgi, belge ve kayıtlarımıza göre gerçek doğru ve tam bir beyan olarak iki nüsha tanzim edilmiştir. Bu bilgilerin DERBİS sistemine işlenmesine Başkan…………. yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Yurt Dışında Şube Açma Kararı

Yönetim   kurulumuz   …/..,/20..   tarihinde  toplanarak,   dernek/vakıf tüzüğümüzün ilgili maddesine göre ………….  ülkesi …… sayılı adreste   şube   açılmasına/uluslararası faaliyette bulunulmasına bu konu ile ilgili olarak, 1- …….., 2- ………. , 3- ………. ‘in   görevlendirilmesine,   gerekli evrakların tanzim edilerek ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir

Lokal Açma Kararı

Yönetim   kurulumuz …/…/20..   tarihinde  toplanarak,   üyelerimizin istirahatını temin amacıyla …………… sayılı adreste demek lokali açılmasına, …………… isimli   şahsın   sorumlu müdür olarak görevlendirilmesine, lokal yönergesinin dernek tarafından hazırlanmasına, gerekli evrakların temin edilerek mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Kamu Yararı Olma Kararı

Yönetim kurulu …/…/20.. tarihinde toplanarak, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesine göre derneğimizin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için konu ile ilgili evrakların tamamlanarak ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Görev Dağılımı Kararı

Yönetim Kurulu ………….. başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Derneğimizin ../../20.. tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu aşağıda gösterildiği şekilde görev dağılımı yapılmasına, 1-Yönetim Kurulu Başkanı …… 2-Ynt.Krl. Bşk.Yrd. …… 3-Yönetim Kurulu Sayman ….. 4-Yönetim Kurulu Sekreteri …… 5-Yönetim Kurulu Üyesi …..  karar verilmiştir.

Makbuz Basım Kararı

Yönetim Kurulu ……… başkanlığında  …/…/20.. tarihinde dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  ……….  Matbaasında, (A) serili 000001’de başlayıp, 000500’de biten (10) on  Cilt Alındı belgesi  (Bağış Makbuzu), (A) serili 000001’de başlayıp, 000250’de son bulan (5) beş cilt Gider Makbuzu, (A) serili 000000l’de başlayıp, 0000100’de son bulan (2) beş cilt Ayni Yardım Alındı Belgesi,
(A) serili 000000l’de başlayıp, 0000250’de son bulan (5) beş cilt Ayni Yardım Teslim Belgesi bastırılan  tüm ciltlerin saymanımız ………..  tarafından Matbaadan teslim alınmasına,  karar verilmiştir.

Gayrimenkul Alım Kararı

Yönetim kurulu toplanarak mülkiyeti ………. isimli şahsa ait,…… ili …..   ilçesi …….  mahallesi, ….. sokağı …..  mevkiinde kain ve tapunun …….  pafta, ……  ada ve ……  parselinde kayıtlı, ………  yüzölçümlü kargir apartman nitelikli, ana gayrimenkulde …..  arsa paylı, ……  kat …. bağımsız bölümün ….. TL bedelle satın alınmasına, Tapu Müdürlüğünde derneğimiz adına satın alma işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu üyesi ve  ……….. T.C. kimlik   nolu …………….. ‘in   yetkili   kılınmasına,   gerekli işlemler  için   ilgili   mülki   idare   amirliğine   müracaat  edilmesine   karar verilmiştir.

Yardım Toplama İzin Kararı-1

Geliri yönetim ve lojistik merkezleri kiralamak, satın almak, veya inşa etmek, demirbaş ihtiyaçlarını temin etmek, yardım dağıtımlarında kullanılmak üzere araçlar satın almak, yaklaşan kış nedeniyle yoksul ailelere kömür vb. yakacak yardımında bulunmak, sosyal incelemeleri tamamlanan mağdur ailelerin gıda, giyim, nakit, sağlık, barınma, eğitim vb. yardım taleplerini karşılamak amacıyla bankalarda TL, EURO, USD cinsinden hesap açtırmak suretiyle, yönetim kurulu sorumluluğunda yetki verilen, …………….  tarafından 1 yıl süre ile Türkiye genelinde yardım toplanmasına,  gerekli  işlemler için  ilgili  mülki  idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

İlk Genel Kurul Kararı

Derneğin ilk genel kurul toplantısının …/…/20.. tarihinde, saat:….’ de….. adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde …/../20.. tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına (gazette ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta ile) karar verilmiştir. Gündem : 1) Açılış ve yokla 2) Divan başkanlığı seçimi 3) Saygı duruşu ve istiklal marşı 4) Yönetim kurulu başkanının konuşması 5) Dernek organlarının seçimi 6) Dilek, temenniler ve Kapanış

Yardım Toplama İzin Kararı-2

Geliri yönetim ve lojistik merkezleri kiralamak, satın almak, veya inşa etmek, demirbaş ihtiyaçlarını temin etmek, yardım dağıtımlarında kullanılmak üzere araçlar satın almak, yaklaşan kış nedeniyle yoksul ailelere kömür vb. yakacak yardımında bulunmak, sosyal incelemeleri tamamlanan mağdur ailelerin gıda, giyim, nakit, sağlık, barınma, eğitim vb. yardım taleplerini karşılamak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa istinaden çıkarılan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin  9  uncu  maddesinde  belirtilen esas ve  usullere  uyulmak şartıyla, yüz çift yapraklı 1.00 TL lik cilt, 5.00 TL. lik cilt, 10.00 TL.  lik    cilt olmak üzere toplam     cilt ve toplam  TL   tutarında   maktu   makbuz   bastırılarak   yönetim   kurulu sorumluluğunda yetki verilen   tarafından bir yıl süre ile Türkiye genelinde yardım toplanmasına, gerekli işlemler için ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yardım Toplama İzin Kararı-3

Yönetim  kurulumuzca;  dernek tüzüğündeki  amaçları  gerçekleştirmek  üzere      …/…/2…      tarihinde,      saat  ……..’  de……………………… adresinde …………………………. Sanatçıların katılımı ile bir konser düzenlenmesine, konser ile ilgili olarak 50 adedi protokole ayrılmak üzere, tanesi ………….  TL’den …………..  adet, toplam …………….TL’lik davetiye bastırılarak, yönetim  kurulu üyelerimiz    ve tarafından  ilimiz dahilinde davetiye satmak suretiyle yardım toplanmasına ilişkin ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir,

Yardım Toplama İzin Kararı-4

Geliri, ……………………………………..kullanmak  amacıyla, Türkcell, Telsim ve Avea GSM Operatörlerinin tahsis edeceği SMS mesaj numarası   üzerinden   1   mesaj   bedeli  ………………    TL  nin  yönetim   kurulu sorumluğunda yetki verilen …………………………..  tarafından ……………genelinde 1 yıl süre ile yardım toplanmasına, gerekli işlemler için ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu …………… başkanlığında toplanarak …/…/20…  tarihinde dernek merkezinde toplanarak  Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı …/…/20.. ……. günü Saat:10,00’da  Dernek Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  …/…/20…  tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanılmasına, gündemin gazetede ilan edilmesine,
GÜNDEM:
1-Açılış Yoklama,
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,
5-Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
6-Organ Seçimleri,
7-Dilek ve temenniler kapanış.